V priloženom súbore sa nachádza prehľad hlavných úloh SUZ na rok 2012, tak, ako boli prerokované a schválené na konferencii a VZ SUZ v marci 2012. Hlavné úlohy SUZ na rok 2012