Profil

Poslanie a hlavné zameranie Spoločnosti údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu Slovenskej republiky (SUZ)

SUZ ako samostatný právny subjekt bol založený v roku 1994 a pôsobí v podnikoch chemického, celulózo-papierenského priemyslu a farmaceutického priemyslu SR. SUZ sa podieľa na vytváraní optimálnych podmienok pre dynamický rozvoj chemického, farmaceutického a celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike, na ochrane a presadzovaní záujmov svojich členov v oblastiach:

– údržba hmotného investičného majetku
– výroba a montáž technologických zariadení v častiach
a) strojárstvo
b) elektrotechnika
c) automatizované riadiace systémy
d) meranie a regulácia
e) stavebníctvo

SUZ podporuje aktivity svojich členov tým, že zabezpečuje širokú ponuku informácií, koordinuje prístupy členov k riešeniu profesných problémov, je nápomocná pri utváraní názorov, stanovísk. Organizuje poradenskú činnosť, zabezpečuje kurzy, odborné prednášky a ostatné aktivity, prispievajúce k zvýšeniu profesionálnej úrovne svojich členov.

Ovplyvňuje pozitívne verejnú mienku k prospechu a popularizácie svojich profesných činností. Iniciuje orgány štátnej správy predkladaním vlastných návrhov na národnej a medzinárodnej úrovni, presadzuje a chráni záujmy svojich členov pri rokovaniach s hospodárskymi orgánmi a orgánmi štátnej správy.

Podrobnejšie sa dozviete o organizácii SUZ v dokumente, ktorý si môžete stiahnuť tu.