Fotografická súťaž SUZ 2022

Fotografická súťaž SUZ 2022

VYHLÁSENIE – Fotografická súťaž SUZ 2022

Redakčná rada SUZ vyhlasuje I. ročník fotografickej súťaže „Priemysel mojimi očami“, ktorá je určená tak pre členov SUZ, ako aj pre priemyselne motivovaných fotografov. Súťaž bude dvojkolová. Každé kolo bude vyhodnotené samostatne.
Vaše súťažné fotografie v 1. kole čakáme do 28.2. 2022. Ak nestihnete prvé kolo, vaše súťažné fotografie v 2. kole čakáme do 15.5. 2022.
Ponúkame vám tak možnosť prezentovať Vaše fotografické schopnosti, ale aj Vašu značku, výrobok a spoločnosť v ktorej pôsobíte v obrazovej podobe. Stačí zachytiť priemyselne ladenú fotku a poslať do našej súťaže.

Kto sa môže zapojiť?
• každý údržbár alebo technik, ktorý chce svojimi fotografiami prispieť

Ako sa zapojiť?
• Poslať maximálne 5 fotiek od jedného autora
• zaslané fotografie musia byť vo formáte .jpg, v stojatom formáte, s minimálnym rozmerom dlhšej strany 3000 pixelov a s maximálnou veľkosťou súboru 10 MB
• fotografie posielajte mailom na Gabriel.Zsilinszki@Duslo.sk najneskôr do 28.2.2022, resp. v druhom kole do 15.5.2022. (do predmetu správy uveďte: fotosúťaž 2022) + nezabudnite Vaše meno a kontakt na Vás.
• spolu s fotografiami pošlite podpísané toto Čestné prehlásenie, s vyhlásením, že fotografovaný objekt nepodlieha zákazu fotografovania a tiež toto Vyhlásenie, že autor je nositeľom autorských práv k danej fotografii a udeľuje spoločnosti SUZ licenciu k uvedenému dielu
• na zaslanie fotografií odporúčame použiť web stránku www.uschovna.sk (nie je podmienkou)

Ako bude prebiehať hlasovanie?
• O víťazných fotografiách rozhodne 3-členná hodnotiaca komisia, zložená z členov SUZ a vynikajúceho fotografa najneskôr do 13.3. 2022 resp. v druhom kole do 31.5. 2022

Ako budú víťazi odmenení?
• vecnými cenami a diplomom
• organizátor spoločnosť SUZ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach (formát, farebnosť, kópie, autorstvo, termíny odoslania, prijatie návrhov, posúdenie kompletnosti odoslaných dokumentov, atď.) týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a požiadaviek. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Kde a ako budú fotografie prezentované?
• Vyhlásenie výsledkov bude na Konferencii SUZ (30.3. 2022 resp. 15.6. 2022) a v časopise SUZ
• Najlepšie fotografie budú postupne uverejnené na titulnej stránke časopisu SUZ
• Vybrané fotografie budú okrem tohto prezentované v propagačných materiáloch SUZ.
• Pri každej forme prezentácie bude uvedené meno autora.

Kde získate viac informácií?
• Podrobnejšie informácie o súťaži: Ing. Gabriel Ziilinszki – 0918 260 842, Gabriel.Zsilinszki@Duslo.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Čestné prehlásenie

Vyhlásenie autora